Inschrijvingsprocedure

 

 1. Download het inschrijfformulier via onderstaande link.
  klik hier het inschrijfformulier van ATC te downloaden
   

 2. Print het formulier uit.
   

 3. Vul het formulier met blokletters in.
   

 4. Lever het formulier in bij de barman in het clubgebouw.

 

Contributie 2020

ATC –Contributie 2020

Pupil               Jeugd t/m 12 jaar  (peildatum 1 juli)            € 75,-

Junior             Jeugd 13 t/m 17 jaar  (peildatum 1 juli)        € 95,-

Senioren         € 145,-

 

NTTB-Bondsbijdragen 2020

Basistarief voor alle leden (kalenderjaar)     € 19,52

Competitie toeslag   Jeugd t/m 17 jaar € 17,50 per halfjaarscompetitie                                                                                                              (voorjaarscomp. 2020  € 17,50)    

Competitie toeslag   Senioren € 26,50 per halfjaarscompetitie                                 

(voorjaarscomp. 2020 € 26,50)  

Het verenigingsjaar van ATC loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgend jaar. De contributie wordt elk jaar in september in één jaarbedrag gefactureerd, dat in termijnen betaald mag worden. De factuur bestaat uit de ATC-contributie + NTTB basislidmaatschap + eventueel NTTB competitietoeslag. Het NTTB basislidmaatschap betreft het komend kalenderjaar tegen het tarief van het lopend jaar. De NTTB competitietoeslag wordt voor een jaar (najaar +voorjaar) berekend aan het lid tegen het najaarstarief. Nieuwe leden betalen het nieuwe NTTB-tarief.

ATC heeft een eigen clubgebouw waaraan veel onderhoud nodig is. Daarom wordt aan elk seniorlid gevraagd zich in te zetten (als vrijwilliger) voor de club. Als het lid dit niet wil of kan, dan wordt er een bijdrage van € 45,= per jaar in rekening gebracht.

Opzeggingen van het lidmaatschap moeten altijd door de leden zelf (of ouders) schriftelijk (mag per E-mail) doorgegeven worden aan de penningmeester, die ook de ledenadministratie bijhoudt. Ook wijzigingen in adres, telefoon, E-mail, etc. moeten ook aan de penningmeester doorgegeven worden.

       (IBAN Bankrekeningnummer ATC: NL55 INGB 0004 4245 58)

Als ingeschreven  lid en vrijwilliger van ATC ga je akkoord / ben je akkoord gegaan met onze statuten, huishoudelijk reglement en huis- en gedragsregels. Enkele expliciete gedragsregels voor onze sportbegeleiders staan hieronder vermeld:

 

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

 4. Seksuele handelingen en relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van van geslachtsdelen, billen en borsten.

 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

 7. De begeleider zal tijdens de training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover dat in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de jeugdige sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoeding geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Locatie

Sportpark De Wierden

Clubgebouw ATC Meerblauw

Meerveldstraat 50

1359 HZ Almere Haven

 

 • Facebook Social Icon

© 2017 door Sierra-IT